Het belang van mestafzet in het buitenland is groot en zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Veel van de geëxporteerde mest gaat momenteel richting Frankrijk en Duitsland, maar in de afgelopen jaren neemt ook de afzet van mest naar Polen toe. De doorgaans zanderige bodem met beperkte hoeveelheid organische stof in Polen biedt hiervoor interessante mogelijkheden. Het is echter van belang rekening te houden met Europese, Nederlandse en Poolse regels. De boer op advies heeft daarom voor het landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade in Warschau een document opgesteld. Hierin  staan de belangrijkste wettelijke aspecten zijn opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij de export van Nederlandse mest naar Polen op een rijtje.

Polen 2016 (34).JPGPolen is volop in ontwikkeling, na een economische stagnatie neemt sinds 2014 het bruto nationaal product toe. De landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Ca 50% van het land (ca. 14,5 mln hectare) wordt gebruikt voor agrarische productie, hiervan is ongeveer driekwart bestemd voor de akkerbouw. De landbouwgrond laat zich kenmerken door een grote mate van zanderigheid in combinatie met een lagere beschikbaarheid van fosfaat, nitraat, kalium en organische stof. Het gemiddelde organische stof gehalte ligt in Polen op 2,2%, maar 60% van de grond heeft minder dan 2% humus. Daarnaast wordt historisch gezien in Polen veel kunstmest gebruikt, maar er is steeds meer aandacht voor het op peil houden van het organische stof gehalte. Een Poolse boer geeft gemiddeld ongeveer 20% van zijn opbrengsten uit aan kunstmest.

Dit, in combinatie met een relatief kleine veestapel in relatie tot het beschikbare landbouwareaal biedt mogelijkheden voor exporteurs van dierlijke meststoffen naar Polen.

Mestexport naar Polen

mest_200x200pxBij het exporteren van mest naar Polen is het van belang rekening te houden met Europese, Nederlandse en Poolse regels. De belangrijkste zijn de Europese regels voor dierlijke bijproducten en de Poolse wetgeving voor meststoffen en bemesting. Zo is het van belang onderscheid te maken tussen gehygiëniseerde en ongehygiëniseerde mest. Alleen ongehygiëniseerde paarden- en pluimveemest mogen binnen Europa vervoerd worden, alle andere mestsoorten moeten voor transport naar Polen gehygiëniseerd worden. Voor het transport van ongehygiëniseerde paarden- en pluimveemest zijn een gezondheidscertificaat, lab analyse en aanvraagformulier nodig. Verder moeten dezelfde stappen worden doorlopen als voor gehygiëniseerde mest.

Voor gehygiëniseerde mest is het belangrijk dat dit gebeurt in een installatie die is goedgekeurd door de NVWA. Vervolgens moet er een handelsdocument opgemaakt worden en zijn een bewijs van reiniging en ontsmetting, transportdocument voor dierlijke meststoffen (VDM) en een internationaal transport document (CMR) vereist. Alle documenten moeten beschikbaar zijn in het Pools. Het is aan te bevelen om daarnaast het certificaat van goedkeuring door de NVWA en een lab analyse bij het transport bij te voegen.

Handel in Polen, quick wins niet vanzelfsprekend

GPolen 2016 (90).JPGelet op de kwaliteit van de landbouwgrond, liggen er dus volop mogelijkheden. Polen is echter geen land van “quick wins”. Investering in een goede zakenrelatie is van belang. Polen is een land van formele zakenrelaties, waarbij een goede voorbereiding van belang is. Een Poolse agent is vaak, ook gelet op de taal, aan te bevelen.

De handleiding mestexport naar Polen is op aanvraag beschikbaar. Als u interesse heeft in dit digitale document stuur dan een email naar: info@deboeropadvies.com.